Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

Ubytovanie klientov (ďalej len „Klient“) v ubytovacích zariadeniach v areáli termálneho

kúpaliska „Štrand Emila Tatárika – Nové Zámky“ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti ubytovateľa, ktorým je Novovital príspevková organizácia mesta Nové Zámky so sídlom Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky IČO:  34014721,  zapísaná  v  obchodnom  registri  Okresného  súdu  Nitra  (ďalej  len „Ubytovateľ“)  a ubytovaného  klienta  v ubytovacích  zariadeniach  v areáli  termálneho kúpaliska „Štrand Emila Tatárika – Nové Zámky (ďalej len „Klient“).

1.2 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvný vzťah medzi Ubytovateľom a Klientom, na využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii.

2. Rezervácia ubytovania platobné podmienky a storno poplatky

  1. Klient odoslaním online rezervácie ubytovateľovi prostredníctvom internetovej stránky ubytovateľa (www.strand.sk) vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravoval zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a klientom.
  2. Klient si objednáva a zároveň rezervuje ubytovanie prostredníctvom online rezervácie na webovej stránke ubytovateľa. Online rezervácia je spojená s platbou za ubytovanie vopred vo výške 100 % a jej okamžitou úhradou prostredníctvom platobnej brány. V prípade že klient objednávku rezervácie za ubytovanie neuhradí do troch dní automaticky bude zrušená.  Po úhrade klient mailom obdrží potvrdenie o rezervácii a doklad k prijatej platbe.
  3. Potvrdením rezervácie vzniká zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a klientom v zmysle článku 1.2. obchodných podmienok.
  4. Ubytovanie je možné vo výnimočných prípadoch objednať a rezervovať aj mimo online rezervácie. V takomto prípade je potrebné kontaktovať ubytovateľa telefonicky, alebo mailom, ktorý poskytne potrebné informácie. Ubytovanie bude mať klient  rezervované až po jeho úplnom zaplatení.
  5. Klient má právo stornovať rezerváciu pobytu prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou. Stornovanie rezervácie je účinné voči ubytovateľovi dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie.
  6. Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta klientovi, v prípade ak klient zruší rezerváciu pobytu, prípadne na pobyt nenastúpi, a to aj bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie pobytu.

STORNO POPLATKY

počet dní pred nástupom na pobyt

výška storno poplatku

   

nad 49 dní (nad 7 týždňov)

10 % hodnoty objednávky

49 – 21 dní vrátane

30 % hodnoty objednávky

20 – 14 dní vrátane

50 % hodnoty objednávky

13 – 5 dní vrátane

75 % hodnoty objednávky

menej ako 5 dní

100 % hodnoty objednávky

   
  1. Ubytovateľ má právo na storno poplatok aj v prípade, ak klient nenastúpil na pobyt, a to aj bez toho, aby klient stornoval rezerváciu pobytu. Na úhradu storno poplatku je ubytovateľ oprávnený si započítať uvedenú sumu so zaplatenou cenou za ubytovanie.
  1. V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane klienta, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je možné si klientom právne nárokovať.
  1. V súlade s platným VZN o miestnych daniach mesta Nové Zámky je klient povinný uhradiť daň za ubytovanie vo výške ktorá je 0,70 €/noc/osoba. Táto je splatná na mieste. V prípade zmeny VZN o miestnych daniach a zmeny výšky miestnej dane, klient je povinný ubytovateľovi uhradiť miestnu daň vo výške podľa aktuálne platného VZN o miestnych daniach mesta Nové Zámky.

Ubytovací poriadok

 1. Klient je povinný pri nástupe na ubytovanie na recepcii predložiť platný preukaz totožnosti. Podľa údajov ubytovateľ klienta zaeviduje. Poskytnutím osobných údajov dáva klient súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných  údajov  ubytovávaných  klientov    spoločnosť  NOVOVITAL  spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. S osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Každý klient starší ako tri roky pri nástupe na ubytovanie obdrží ubytovací preukaz, ktorý mu umožní vstup do areálu termálneho kúpaliska ŠTRAND. Klient je povinný na vyžiadanie personálu (recepčný, informátor atď.) preukaz predložiť a legitimovať sa.
 2. V cene pobytu nie je obsiahnuté poistenie. Za úrazy a za poškodenie alebo odcudzenie majetku a zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osobe, prevádzkovateľ nezodpovedá  a klient  sa  týchto  nárokov  voči  ubytovateľovi  výslovne  vzdáva.
 3. Klient je povinný dodržať čas nástupu na ubytovanie najskôr od 14.00 hodiny, najneskôr do 18.00 ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.
 4. Klient je povinný dodržať čas ukončenia pobytu do 10.00 hodiny, ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.
 5. V prípade predčasného ukončenia či prerušenia pobytu bez zavinenia na strane ubytovateľa nevzniká tomuto povinnosť vrátiť zaplatenú cenu pobytu, ani jej pomernú časť. Ubytovateľ však môže, vzhľadom na závažné dôvody, postupovať odlišne od tohto ustanovenia.
 6. V cene ubytovania  je zahrnuté zapožičanie posteľnej bielizne a uterákov. Prezuvky ubytovateľ neposkytuje.
 7. Klient má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať príslušenstvo ubytovacieho zariadenia. Parkovanie vozidiel je zabezpečené v objekte a je bezplatné.
 8. Ubytovateľ je povinný odovzdať klientovi priestory vyhradené na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
 9. Klient je v priebehu pobytu povinný v objekte a spoločných priestoroch areálu udržiavať poriadok a čistotu.
 10. Pri nástupe na ubytovanie je klient povinný presvedčiť sa, či je ubytovací objekt riadne vybavený a nepoškodený. V prípade poruchy je povinný ihneď vyrozumieť ubytovateľa.
 11. Klient nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny, stavebné či iné úpravy.
 12. Klientovi nie je dovolené užívanie tabakových výrobkov vo vnútri ubytovacieho objektu.
 13. Pobyt so psom alebo inými domácimi zvieratami je v objekte vrátane jeho areálu zakázaný. V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ ubytovania vyhradzuje právo na okamžité skončenie  pobytu  bez  nároku  na   vrátenie  neodbývanej  hodnoty  rezervácie.
 14. Klient je povinný pri ukončení ubytovania zanechať objekt v pôvodnom a riadnom stave. Je  povinný  zabezpečiť  umytie  riadu  a  uloženie  vecí  na  svoje  pôvodné  miesta.
 15. V priebehu pobytu nie je ubytovanému dovolené ubytovať pozvané návštevy či iné osoby.
 16. Klient nie je oprávnený v prenajatom objekte užívať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou tých, ktoré slúžia osobnej hygiene (holiace strojčeky a pod.) alebo nabíjačky mobilných telefónov a drobnej čiernej elektroniky.
 17. Klient je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť okná, vodovodné kohútiky, vypnúť elektrické prístroje a objekt uzamknúť.
 18. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do desať rokov v izbách a ostatných priestoroch ubytovateľa bez dozoru dospelých.
 19. Ubytovaný nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobí on, alebo ostatní ubytovaní, a jeho povinnosťou je tieto škody nahlásiť, uhradiť a ich výšku si nechať potvrdiť.
 20. Klient môže v areáli zakladať oheň len na miestach na to určených – vonkajšie ohnisko, vonkajší krb. Po odchode od vonkajšieho krbu je ubytovaný povinný riadne uhasiť oheň a zabezpečiť, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Rovnako je prísny zákaz odhadzovania ohorkov z cigariet v okolí objektu mimo miesta na to určené.
 21. V čase ubytovania sa môže ubytovateľ presvedčiť, či je v objekte všetko v poriadku a objekt je užívaný v súlade s týmito podmienkami.
 22. Klient môže ukončiť pobyt pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, avšak bez akéhokoľvek nároku na finančné protiplnenie.
 23. V čase od 23.00 hod. do 7.00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný pokoj.
 24. V prenajatom objekte a v celom areáli je zakázané používanie akejkoľvek pyrotechniky.
 25. Prípadné sťažnosti a návrhy na zlepšenie služieb prijíma výhradne ubytovateľ.
 26. Ubytovateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby ubytovanie vypovedať bez výpovednej doby, ak klient ubytovaný v zariadení aj napriek upozorneniam hrubo porušuje ubytovací poriadok, dobré mravy alebo inak porušil či porušuje ustanovenia týchto podmienok.
 27. Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto podmienky prečítal a pochopil ich, že s týmito podmienkami súhlasí a zaväzuje sa ich rešpektovať.
 28. Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú po dobu 1 mesiaca.
 29. Cena ubytovania nezahŕňa stravu. Tú je možné zakúpiť si v areáli alebo mimo areálu kúpaliska. V prípade zakúpenia stravovania v reštaurácii PANORAMA BEACH  má hosť nárok na poskytnutie zľavy na základe dohody .

Platnosť a účinnosť týchto VOP dňa 1. 2. 2024

Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ

 1.  

Kontakty

Termálne kúpalisko ss
ŠTRAND E. Tatárika

Bezručova 21
940 01 Nové Zámky

Dávid Szmicsek
vedúci prevádzky

Mobil: +421 905 417 144
e-mail: szmicsek@novovital.sk

Andrea Vidová
Robert Deák
prevádzkár

mobil: +421 908 8 19 550
e-mail: vidova@novovital.sk

Ubytovanie

Ing. Alexandra Nagyová
ubytovanie

mobil: +421 915 703 472
e-mail: ubytovanie@novovital.sk

Krytá plaváreň, sauna
a masáže

Turecká 3
940 01 Nové Zámky

Dávid Szmicsek
vedúci prevádzky

mobil: +421 905 417 144
e-mail: szmicsek@novovital.sk

Andrea Vidová
prevádzkárka

mobil: +421 908 819 550
e-mail: vidova@novovital.sk

Dôležité linky


Logo

©2023 NOVOVITAL Nové Zámky.
Obsah týchto stránok vlastní a spravuje
NOVOVITAL Nové Zámky.Logo