top of page

Pravidlá sútaže

„LETO NA ŠTRANDE"

1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže s názvom  „LETO NA ŠTRANDE“ je NOVOVITAL príspevková organizácia mesta Nové Zámky. so sídlom Hlavné námestie 7, 940 35, Nové Zámky, Slovensko, IČO: 34014721, DIČ: 2020143191, DIČ DPH: SK2020143191.

 

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 

 

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži:

Do  spotrebiteľskej súťaži sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa, ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

3. Trvanie súťaže:

Súťaž prebieha od 21.7.2022 do 29.7.2022. Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční 29.7.2022.

 

4. Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

 

5. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiacich je pridať obrázok pod príspevok do komentára, na tému ,,Fotka zo Štrandu“. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť neobmedzene, pričom každá z odpovedí musí byť jedinečná. Vyradené budú komentáre obsahujúce vulgárne vyjadrovanie.

 

6. Výhry

Z komentárov sa vylosujú 3 výhercovia: Jednotlivci zapojení do súťaže môžu vyhrať za svoj komentár 2 celodenné vstupy na Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch. Výber výhercu prebehne losovaním cez aplikáciu https://commentpicker.com/.

Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie. Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.

 

6. Vyhlásenie výhercov a odovzdanie výhry

Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 27.7.2022 na sociálnych sieťach usporiadateľa súťaže (Facebook: Termálne kúpalisko Štrand Nové Zámky, web: www.strand.sk). Výherca súťaže bude určený porotou zostavenou zo zamestnancov organizátora súťaže v deň, pred vyhlásením výsledkov súťaže. O svojej výhre bude informovaný prostredníctvom e-mailu zadaného do súťažného formulára, a to do 3 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Výhra mu bude doručená prostredníctvom obchodných zástupcov usporiadateľa do 2 týždňov od vyhlásenia výsledkov súťaže.  

 

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

 

8. Osobitné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

 

9. Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, teda účastník súťaže týmto udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov účastníka, na dobu trvania súťaže, najviac však do 28.7. 2022, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry usporiadateľom súťaže, spoločnosťou NOVOVITAL p.o..

Účastník súťaže týmto taktiež vyslovuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas zahŕňa bez obmedzení aj to, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch výhier na webovej stránke www.strand.sk a www.facebook.com a na účely doručenia vyššie uvedených výhier.

 

Účastník súťaže súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie však do 28.7.2022. Zároveň má dotknutá osoba právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

10. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže s LETO NA ŠTRANDE sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora súťaže www.strand.sk. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže súťažiaci zároveň vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

bottom of page