top of page
Apartmán (2)
Apartmán (8)
Apartmán (4)
Apartmán (1)

TERMÁLNE KÚPALISKO ŠTRAND

Ubytovací poriadok

Rezervácia ubytovania: 

Ing. Alexandra Nagyová
Tel: +421 915 703 472
E-mail: ubytovanie@novovital.sk

    Pobyt hostí v ubytovacích zariadeniach a v areáli poskytovateľa sa upravuje Ubytovacím poriadkom (apartmány) a Návštevným poriadkom (kúpalisko), ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.

Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

 

Ubytovací poriadok

Ubytovaní hostia areálu termálneho kúpaliska „Štrand Emila Tatárika -  Nové Zámky“  sa riadia nasledovným  ubytovacím poriadkom: 


1) Zákazník / ubytovaný pri nástupe na ubytovanie na recepcii je povinný predložiť platný OP alebo pas (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení),  vyplniť ubytovací formulár a ubytovateľovi odovzdať zoznam osôb, ktoré budú ubytovacie zariadenie užívať spoločne s ubytovateľom. Podľa vyplnených údajov ubytovateľ zákazníka / ubytovaného zaeviduje. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť p.o NOVOVITAL spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnenie tlačiva “ Hlásenie pobytu“ pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.

Každý ubytovaný starší ako tri roky pri nástupe na ubytovanie  obdrží ubytovací preukaz, ktorý mu umožní vstup do areálu Termálneho kúpaliska ŠTRAND. Zákazník / ubytovaný je povinný na vyžiadanie personálu (recepčný, informátor atď.)  preukaz predložiť a legitimovať sa. V prípade neoprávneného použitia karty karta bude odobratá a držiteľovi karty bude vyúčtovaná pokuta vo výške 50EUR! a následne bude vystavená kópia ubytovacej karty.

2) V cene pobytu nie je obsiahnuté poistenie. Za úrazy a za poškodenie alebo odcudzenie majetku a zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osobe, prevádzkovateľ nezodpovedá a zákazník / ubytovaný sa týchto nárokov voči ubytovateľovi výslovne vzdáva.
3) Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas nástupu na ubytovanie najskôr od 14.00 hodiny, najneskôr do 18.00 ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.

4) Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas ukončenia pobytu do 10.00 hodiny, ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.

5) Za ubytovanie a služby s ním spojené je zákazník / ubytovaný povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu na začiatku pobytu, ak nie je dohodnuté inak. Cena ubytovania je uvedená s DPH!
6) V prípade predčasného ukončenia či prerušenia pobytu bez zavinenia na strane ubytovateľa nevzniká tomuto povinnosť vrátiť zaplatenú cenu pobytu, ani jej pomernú časť. Ubytovateľ však môže, vzhľadom

na závažné dôvody, postupovať odlišne od tohto ustanovenia.

7) V cene pobytu je zahrnuté zapožičanie posteľnej bielizne a uterákov. Prezuvky je nutné mať vlastné.

8) Zákazník / ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať príslušenstvo ubytovacieho zariadenia. Parkovanie vozidiel je zabezpečené v objekte a je bezplatné.
9) Ubytovateľ je povinný odovzdať zákazníkovi / ubytovanému priestory vyhradené na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
10) Zákazník / ubytovaný je povinný v celom prenajatom objekte udržiavať poriadok.

11) Pri nástupe na ubytovanie je zákazník / ubytovaný povinný sa presvedčiť, či je ubytovací objekt riadne vybavený a nepoškodený. V prípade poruchy je povinný ihneď vyrozumieť ubytovateľa.
12) Zákazník / ubytovaný nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny, stavebné či iné úpravy.
13) Zákazníkovi / ubytovanému nie je dovolené užívanie tabakových výrobkov vo vnútri ubytovacieho objektu. Pobyt so psom alebo inými domácimi zvieratami je v objekte vrátane jeho areálu zakázaný. V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ ubytovania vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.
14) Zákazník / ubytovaný je povinný pri ukončení ubytovania zanechať objekt v pôvodnom a riadnom stave. Je povinný zabezpečiť umytie riadu, uloženie vecí na svoje pôvodné miesta.
15) V priebehu pobytu nie je zákazníkovi / ubytovanému dovolené ubytovať pozvané návštevy či iné osoby.
16) Zákazník / ubytovaný nie je oprávnený v prenajatom objekte užívať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou tých, ktoré slúžia osobnej hygiene (holiace strojčeky a pod.) alebo nabíjačky mobilných telefónov a drobnej čiernej elektroniky.

19) Zákazník / ubytovaný je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť okná, vodovodné kohútiky, vypnúť elektrické prístroje a objekt uzamknúť.

20) Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do desať rokov v izbách a ostatných priestoroch ubytovateľa bez dozoru dospelých.

21) Zákazník / ubytovaný nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobí on, alebo ostatní ubytovaní, a jeho povinnosťou je tieto škody nahlásiť, uhradiť a ich výšku si nechať potvrdiť.
22) Zákazník / ubytovaný je v priebehu pobytu povinný v objekte a spoločných priestoroch areálu udržiavať poriadok a čistotu.

23) Zákazník / ubytovaný môže v areáli zakladať oheň len na miestach na to určených – vonkajšie ohnisko, vonkajší krb. Po odchode od vonkajšieho krbu je zákazník / ubytovaný povinný riadne uhasiť oheň a zabezpečiť, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Dojednáva sa zákaz odhadzovania ohorkov z cigariet v okolí objektu mimo miesta na to určené.

24) Vnútri ubytovacieho objektu je zakázané fajčenie.

25) V čase ubytovanie zákazníka / ubytovaného sa môže ubytovateľ presvedčiť, či je v objekte všetko v poriadku a objekt je užívaný v súlade s týmito podmienkami.

26) Zákazník / ubytovaný môže ukončiť pobyt pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, avšak bez akéhokoľvek nároku na finančné protiplnenie.

27) V čase od 23.00 hod. do 7.00 hod. musí zákazník / ubytovaný dodržiavať nočný pokoj. V opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie.

28) V prenajatom objekte je zakázané používanie akejkoľvek pyrotechniky.

29) Prípadné sťažnosti a návrhy na zlepšenie služieb prijíma výhradne ubytovateľ.

30) Ubytovateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby ubytovanie vypovedať bez výpovednej doby, ak zákazník / ubytovaný v zariadení ubytovateľov aj napriek výstrahe hrubo porušuje Ubytovací alebo Návštevný poriadok, dobré mravy alebo inak porušil či porušuje ustanovenia týchto podmienok.
31) Zákazník odoslaním  objednávky potvrdzuje, že si tieto podmienky prečítal a pochopil ich, že s týmito podmienkami súhlasí a zaväzuje sa ich rešpektovať.

32) V prípade, že zákazník a ubytovaný nie je tá istá osoba, je zákazník povinný ubytovaného poučiť o všetkých právach a povinnostiach z týchto vyplývajúcich podmienok. Zákazník zodpovedá za to, že ubytovaný bude dodržiavať tieto podmienky počas doby pobytu. Zákazník zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú ubytovaným spoločne a nerozdielne.

33) Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú po dobu 1 mesiaca.

34) Cena ubytovania nezahŕňa stravu. Tú je možné zakúpiť si v areáli alebo mimo areálu kúpaliska. V prípade zakúpenia stravovania v reštaurácii PANORAMA (formou donášky) hosť má nárok na poskytnutie zľavy na základe dohody . Menu reštaurácie je k dispozícii na izbe, alebo na recepcii..

 

Rezervácia ubytovania  a storno poplatok 

1) Pri záujme o rezerváciu ubytovania zákazník / ubytovaný  vyplní záväznú objednávku, ktorú zašle mailom ubytovateľovi : ubytovanie@novovital.sk . Ubytovateľ následne zašle objednávateľovi platobné údaje na úhradu zálohy vo výške 50 % celkovej ceny ubytovania s uvedením doby splatnosti zálohy, počas ktorej je ubytovanie rezervované.  Po úhrade zálohy bude objednávateľovi  vystavený daňový doklad a potvrdená záväzná rezervácia ubytovania. V prípade ak záloha za ubytovanie nebude uhradená v dobe splatnosti, poskytovateľ ubytovania to bude považovať za nezáujem o ubytovanie t. j. za zrušenie rezervácie.

2) Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:

 – pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom 10% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky 15-59 dní pred nástupným termínom 30% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky 03-14 dni pred nástupným termínom 50% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky do 3 dní pred nástupným termínom 100% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky z dôvodu: choroby, úmrtia v rodine, hospitalizácie v nemocnici atd. po predložení potvrdenia od lekára 10% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky z dôvodu nesplnenia  aktuálnych bezpečnostných a pandemických opatrení v Termálnom kúpalisku ŠTRAND Nové Zámky, vydaných v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR - 50% z hodnoty objednávky.

Dobropisovanú čiastku vráti p.o. NOVOVITAL  hosťovi prevodom na bankový účet.

 

bottom of page